Outside Kaisaniemi (video)

by Anu Koski, Camille Pichon, Ursula Heinikoski
7 Mar 2012, 18:03
Cityscape and street life around Kaisaniemi metro station